:: لیست کارکنان داروخانه های متقاضی شغل

تاريخ ثبتنامنام خانوادگیمدرك تحصيليرشته تحصيليسابقه کار در داروخانهگواهی های دریافت شدهمتقاضي اشتغال درمحل جغرافيايي مورد تقاضاشيفت مورد تقاضاشماره تلفن تماس
1401/11/17رضارئیسی نژادکارشناس داروسازیادبیات3انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهبرخوار.اصفهانصبح09109481775
1401/11/4بتولنصیریکارشناس داروسازیتکنسین داروخانه زبان انگلیسی ۷سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهشاهین شهرصبح و عصر09139068320
1401/10/25محمدرضا استکی کارشناس داروسازیتجربی2سالانجمن داروسازانصنعتاصفهانعصر35668980
1401/10/21زهراآلوئیکارشناس داروسازیمدیریتکارآموزیانجمن داروسازانداروخانهجیصبح۰۹۹۲۹۷۹۶۰۱۹
1401/10/14رضارئیسی نژادکارشناس داروسازیانسانی3انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان یا برخوارهمه موارد09109481775
1401/10/6زهرابهشتیکارشناس داروسازیلیسانس اقتصاد 3 ماه انجمن داروسازانصنعت823023صبح و عصر09132151944
1401/10/2احسانشیرانیکارشناس داروسازیشیمی دارویی9انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح و عصر09132197759
1401/9/24ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی حسابداری۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهشهرضا.بهارستان.سمیرمصبح و عصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1401/9/23نوشین روح الامین کارشناس داروسازیلیسانس مدیریت بازرگانی۵سال انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۵۴۷۳۱۵۸
1401/9/19غزلعلینژادکارشناس داروسازیلیسانس گیاه پزشکی۸سالانجمن داروسازانصنعتملک شهر.کاوه.اشراقصبح۰۹۱۳۸۸۷۸۴۴۷
1401/9/12علیدریکارشناس داروسازیزیست شناسی سلولی مولکولییک سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09386321205
1401/9/7صدفماهرانیکارشناس داروسازیمترجم۵سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهخانه اصفهان-رزمندگانصبح و عصر09375772352
1401/9/5علیرنجکشکارشناس داروسازیتجربی25انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان.شاهین شهرهمه موارد09135644798
1401/9/2منصورهحیدرپورکارشناس داروسازیمهندسی صنایع شیمیاییدوسالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح۰۹۱۳۷۳۷۴۵۹۱
1401/8/21سبایزدخواستیکارشناس داروسازیصنایع شیمیایییک سالانجمن داروسازانصنعتاصفهان خیابان جیصبح35227321
1401/8/16مجیدقاسمیکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت کسب و کار۱۵ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح09335539069
1401/8/13رضا رئیسی نژاد کارشناس داروسازیانسانی۳سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان یا برخوارهمه موارد۰۹۱۰۹۴۸۱۷۷۵
1401/8/13سیده زهراقدیریکارشناس داروسازیدانشجوی شیمی کاربردیسابقه ی اول کاریانجمن داروسازانداروخانهمیدان شهداعصر 
1401/8/13امیر تسلیمیدکترای تخصصی دارو سازی۲۳سالانجمن داروسازانداروخانهاصهانهمه موارد۰۹۱۳۲۰۱۲۳۰۶
1401/8/5هستیاسحاقیکارشناس داروسازیفوق دیپلم دارویاری حرفه داروخانه بیمارستان.مرکز بهداشت . شهریانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح09134806646
1401/8/1سجادحسینیکارشناس داروسازیریاضی۸سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد۰۹۱۳۳۹۴۸۳۲۷
1401/8/1فاطمهانصاریکارشناس داروسازیعلوم تجربی۱۲ سالانجمن داروسازانداروخانهفلاورجان فولادشه همه موارد09139309450
1401/7/30صباماهرانیکارشناس داروسازیزبان۵سالانجمن داروسازانداروخانهشیخ بهاییهمه موارد09375772352
1401/7/29حدیثبیاتیکارشناس داروسازیحسابرسی۷سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان و خمینی شهرصبح و عصر09929181872
1401/7/23عاطفهباباییکارشناس داروسازیشیمی۱۰سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09010322908
1401/7/23فاطمهمشهدیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس کامپیوتر4ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح09134429570
1401/7/17عاطفهباباییکارشناس داروسازیزبان۱۰سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09010322908
1401/7/12محمدرضااسدی کارشناس داروسازیمیکروبیولوژی۵سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1401/7/5محمدرضااسدیکارشناس داروسازیمیکروبیولوژی۵سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1401/7/4فاطمهانصاریکارشناس داروسازیتجربی۱۲ سالانجمن داروسازانداروخانهفلاورجان حومه همه موارد09139309450
1401/6/26مجیدقاسمیکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت کسب و کار۱۵ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهجنوب اصفهانصبح09335539069
1401/6/16ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهسمیرمصبح و عصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1401/6/15فاطمه مشهدیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس کامپیوتر4ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح09932336094
1401/6/14رضارئیسی نژادکارشناس داروسازیدیپلم انسانی2سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان.برخوارهمه موارد45856754
1401/6/13محمدرضااسدیکارشناس داروسازیمیکروبیولوژی۵سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1401/5/26مرتضیصاحبیدکترای تخصصی دارو سازیمدیریت بهداشت و درماندارمانجمن داروسازانداروخانهشهر اصفهانهمه موارد 
1401/5/25نرگسمحمودیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانهمحدوده امام خمینیصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1401/5/19فاطمهمشهدیدکترای تخصصی دارو سازیکامپیوتر4ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح09134429570
1401/5/13فرزانهظاهریکارشناس داروسازیمدیریت بازرگانییک سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستانهمه موارد09131268961
1401/5/10مهنازاستادیکارشناس داروسازیارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهحکیم نظامی وجنوب اصفصبح۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1401/4/28مجیدقاسمیکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت کسب و کار۱۵ سالانجمن داروسازانصنعتاصفهانصبح09335539069
1401/4/20امیرهادیاندکترای تخصصی دارو سازیکارشناس حسابداریدوسالانجمن داروسازانداروخانهفلاورجان -نجف ابادعصر و شب09364867362
1401/4/18دانیال جزونی کارشناس داروسازیجامعه شناسی 6ماه انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکز و جنوب شهر همه موارد09137510205
1401/4/17فاطمهانصاریکارشناس داروسازیتجربی۱۲انجمن داروسازانداروخانهفولادشهرحومه فلاورجاهمه موارد09139309450
1401/4/15مهدی نظیفی دکترای تخصصی دارو سازیچاپ و نشریات ۷ سال انجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۴۰۳۷۴۶۲
1401/4/14الههشیروانیکارشناس داروسازیروانشناسی عمومی۹ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۳۹۴۱۲۰۶
1401/4/13مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۳ سالانجمن داروسازانداروخانهشمس ابادی .جی .بزرگمصبح 
1401/4/8تبراهیمرضائیکارشناس داروسازیمدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهسمیرم شهرضاصبح و عصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1401/4/5ساداتنريمانيکارشناس داروسازیكارشناسي ١٣انجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر 
1401/4/1مهنازاستادیکارشناس داروسازیارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانداروخانهسمت جنوب اصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1401/3/31نرگسفداییکارشناس داروسازیزبان۵سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان حکیم نظامی همه موارد09139774408
1401/3/31شقایقگرگابیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس۷سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان-شاهین شهرصبح و عصر09398826664
1401/3/30منصورهحیدرپورکارشناس داروسازیهندسی صنایع شیمیاییدوسالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح 
1401/3/29محمدرضااسدیکارشناس داروسازیمیکروبیولوژی۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1401/3/18امیرهادیانکارشناس داروسازیکارشناس حسابداریدوسالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان -نجف ابادصبح و عصر0
1401/3/18شقایق گرگابیکارشناس داروسازیلیسانس۷سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان شاهین شهرصبح و عصر 
1401/3/18سعیده محمدیکارشناس داروسازیلیسانس۲ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان درچه فلاورجانصبح و عصر 
1401/3/18نرگسفداییدکترای تخصصی دارو سازیمترجمی زبان۴سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان صبح و عصر 
1401/3/16مهنازاستادیکارشناس داروسازیارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانداروخانهسمت جنوب اصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1401/3/11ایمانموذنیکارشناس داروسازیزبان انگلیسی۴سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان_فلاورجان_درچههمه موارد۰۹۱۳۵۰۹۴۱۳۶
1401/3/7سعیدهمحمدیکارشناس داروسازیلیسانس۴سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر09375892457
1401/3/4الفلنجانیکارشناس داروسازیکارشناسی ارشد8انجمن داروسازانداروخانهامادگاه بزرگمهرصبح و عصر09374746617
1401/3/3مینانکویی مهرکارشناس داروسازیشیمی کاربردی۱ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح۰۹۱۳۵۶۳۶۴۱۶
1401/2/30محمدرضااسدی کارشناس داروسازیتکنسین دارویی.میکروبیولوژی ۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهان.همه موارد09919085927
1401/2/30شقایقگرگابیکارشناس داروسازیتکنسین دارویی۷سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان-شاهین شهر.همه موارد۰۹۳۹۸۸۲۶۶۶۴
1401/2/28دانیال جزونی کارشناس داروسازیجامعه شناسی/روانشناسی 6ماه انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکز و جنوب اصفهان عصر09137510205
1401/2/28دانیال جزونی کارشناس داروسازیجامعه شناسی-روانشناسی/دانشجوی لیسانس 6ماه انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکز و جنوب اصفهان عصر03135557417
1401/2/25الهاملنجانیدکترای تخصصی دارو سازیکارشناسی ارشد8انجمن داروسازانداروخانهبزرگمهر - امادگاهصبح و عصر 
1401/2/24محمدرضا اسدیکارشناس داروسازیمیکروبیولوژی۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1401/2/22غزلعلینژادکارشناس داروسازیایسانس گیاه پزشکی۷ سالانجمن داروسازانداروخانهملک شهر.کاوه.اشراق.شصبح۰۹۱۳۸۸۷۸۴۴۷
1401/2/18فاطمهانصاریکارشناس داروسازیتجربی۱۲انجمن داروسازانداروخانهاصفهان و حومههمه موارد09139309450
1401/2/18محمد اکبریکارشناس داروسازیپیش دانشگاهی23انجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09134007241
1401/2/16ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیمدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستان سپاهان شهرصبح و عصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1401/2/12محمدرضااسدیدکترای تخصصی دارو سازیمیکروبیولوژی۴سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1401/2/4علیرضابندیکارشناس داروسازیزبان انگلیسی22انجمن داروسازانداروخانهبرخوار شاهین شهر اصفصبح و عصر09132653397
1401/1/30محمد اکبریدکترای تخصصی دارو سازیپیش دانشگاهی23انجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09134007241
1401/1/26ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستان سپاهان شهرهمه موارد۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1401/1/26زهراخاور کارشناس داروسازیفوق لیسانس روانشناسی 3 سال انجمن داروسازانصنعتاصفهان صبح و عصر 09379791964
1401/1/25مرضیهزهیریدکترای عمومی داروسازیحسابداری۳ سالانجمن داروسازانداروخانهجی .پروین .شمس ابادیصبح 
1401/1/22مجیدقاسمیکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت کسب و کار۱۵ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح09335539069
1401/1/18نداامجدیکارشناس داروسازیمدیریت بازرگانی۳ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09130618966
1401/1/14مهدی شفیعیکارشناس داروسازیتجربی11سالانجمن داروسازانصنعتاصفهانهمه موارد 
1401/1/2نرگسمحمودیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانهخ امام خمینی ملک شهرصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1400/12/17فائزهرضاییدکترای تخصصی دارو سازیحسابداری۱ سالانجمن داروسازانصنعتاصفهانصبح۰۹۱۳۷۹۷۰۹۶۳
1400/12/8نرگسمحمودیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانه ملک شهر.خانه اصفهانصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1400/11/20حدیثبیاتیدکترای تخصصی دارو سازیحسابداری7سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان و خمینی شهرصبح031-37657145
1400/11/17ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت دولتی ۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان بهارستان همه موارد۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸

تبلیغات

ارتباط با ما

اصفهان ، کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی ، حد فاصل چهار راه پیروزی و خیابان جی ، بعد از ورزشگاه شهید خرازی ، کوچه ابوذر (51) ، پلاک (5)
تلفاکس : 32662392 - 031
[اطلاعات بیشتر]