:: لیست کارکنان داروخانه های متقاضی شغل

تاريخ ثبتنامنام خانوادگیمدرك تحصيليرشته تحصيليسابقه کار در داروخانهگواهی های دریافت شدهمتقاضي اشتغال درمحل جغرافيايي مورد تقاضاشيفت مورد تقاضاشماره تلفن تماس
1400/8/3فریبامریم زادهکارشناس داروسازیعلوم اجتماعی5 ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر09032154735
1400/7/29آینازآقابزرگیکارشناس داروسازیزیست شناسی سلولی و مولکولی۹ ماه انجمن داروسازانداروخانهاصفهانعصر۰۳۱۳۴۵۰۶۵۲۱
1400/7/25ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکار شناسی حسابداری ومدیرییت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستان اصفهانهمه موارد۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/7/21فرشتهدرفشیانکارشناس داروسازیمهندسی مدیریت پروژه۷سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۷۲۲۶۴۳۱
1400/7/5آینازآقابزرگیکارشناس داروسازیزیست شناسی سلولی و مولکولی۹ ماه انجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر 
1400/7/4علیرحمتیکارشناس داروسازیحسابداری۶ سالانجمن داروسازانداروخانهمحدوده اصفهانعصر و شب 
1400/6/31پوریا طبسیطبسیکارشناس داروسازیعمران ندارمانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانهمه موارد09135512009
1400/6/30ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی حسابداری مالی.کارشناسی مدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانصنعتبهارستان اصفهانهمه موارد۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/6/25مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهجی سروش پروین شمس ابصبح03135244413
1400/6/24مهنازاستادیکارشناس داروسازیارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانداروخانهحکیم نظامی وجنوب اصفعصر۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1400/6/23الهام لنجانیدکترای تخصصی دارو سازیکارشناسی ارشد7انجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح09132126490
1400/6/19فاطمه قربانیکارشناس داروسازیدانشجوی مهندسی شیمی۶ ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر09227937588
1400/6/18مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان .صبح03135244413
1400/6/15ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیحسابداری مالی ومدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهیهارستان واصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/6/14سعیدکرمیکارشناس داروسازیادبیات15سالانجمن داروسازانداروخانهفلاورجان و اصفهان همه موارد09137810056
1400/6/13مهدیفصیحیکارشناس داروسازیتجربیخیرانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919102692
1400/6/13پریساپنیریانکارشناس داروسازیکارشناسی مهندسی نرم افزارچهارماهانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهبزرگمهر،هشت بهشت،جیعصر 
1400/6/3زهراکریمیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس ادبیات۶سالانجمن داروسازانداروخانهخیابان جی و هشت بهشتصبح 
1400/5/30مهنازاستادیکارشناس داروسازیارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانداروخانهحکیم نظامی وجنوب اصفصبح۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1400/5/30ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیحسابداری مالی ومدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستان اصفهانهمه موارد۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/5/28یگانهفخارکارشناس داروسازیشیمی دارویی۴سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح۰۹۳۳۳۱۰۵۰۰۵
1400/5/28علی اعظمی دکترای تخصصی دارو سازیکامپیوتر ۸ سال انجمن داروسازانداروخانهمرکز شهر، کاوه صبح۰۹۳۷۲۸۵۸۴۶۶
1400/5/27علیرضابندیکارشناس داروسازیزبان انگلیسی20انجمن داروسازانداروخانهبرخوار اصفهان شاهین صبح09132653397
1400/5/23راضیهنظریکارشناس داروسازیحسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر۳۱۳۵۶۸۴۳۱۸
1400/5/21محسنزمانیکارشناس داروسازیعلوم تربیتی9سال شبانه روزیانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد38587602
1400/5/20سحراحمدیکارشناس داروسازیزبانبله دیگر مراکزصنعت يا داروخانهبهارستان اصفهانصبح03136803250
1400/5/19رضواناصغریدکترای تخصصی دارو سازیاموربانکی5ماهانجمن داروسازانداروخانهبزرگمهر- شیخ صدوقصبح و عصر 
1400/5/19افسانهتیموریدکترای تخصصی دارو سازیکارشناسی کامپیوتر۵ سالانجمن داروسازانداروخانهدروازه تهران تا ملک صبح و عصر۳۴۳۵۳۸۰۰
1400/5/17سمیه عابدی دکترای تخصصی دارو سازیروانشناسی ۱سال انجمن داروسازانداروخانهمرکز شهرعصر۰۹۲۲۷۸۱۹۰۶۷
1400/5/17مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهجی سروش پروین شمس ابصبح۰۳۱۳۵۲۴۴۴۱۳
1400/5/16سمیه عابدی دکترای تخصصی دارو سازیروانشناسی ۱سال انجمن داروسازانداروخانهمرکز شهر عصر 
1400/5/11مهدیگلشاهیکارشناس داروسازیبرق5انجمن داروسازانداروخانهاصفهانعصر و شب09162308556
1400/5/10صباصنیع زادهکارشناس داروسازیدانشجو شیمی۱۰ ماه در داروخانه شبانه روزیانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهچهاباغ خواجو،بزرگمهرصبح09134473079
1400/5/8ماهان نظیفی کارشناس داروسازیفنی6انجمن داروسازانداروخانهشهر اصفهان همه موارد09134037462
1400/5/3مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان .صبح۰۳۱۳۵۲۴۴۴۱۳
1400/5/2صباصنیع زادهکارشناس داروسازیدانشجو شیمی۱۰ ماه در داروخانه شبانه روزیانجمن داروسازانداروخانهچهاباغ خواجو،بزرگمهرصبح03132221561
1400/4/30مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهجی سروش پروین شمس ابصبح۰۳۱۳۵۲۴۴۴۱۳
1400/4/20میناسرشوقکارشناس داروسازی-3 سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح03136502841
1400/4/6محسنزمانیکارشناس داروسازیعلوم تربیتی8سال شبانه روزیانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد38587602
1400/4/5مهسامختاریکارشناس داروسازیشیمی دارویی۲سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاستان اصفهانعصر و شب۰۹۱۳۴۷۲۸۵۹۵
1400/4/2فاطمهمیرزاییلیسانسمدیریت جهانگردی۱ سال و ۵ ماهانجمن داروسازانداروخانهمرکز شهرصبح و عصر09162840771
1400/3/30مینا سرشوق دکترای تخصصی دارو سازیحسابداری۳ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان صبح 
1400/3/27میلادرستمیدیپلمانسانی۷ سالانجمن داروسازانداروخانهمرکز شهرهمه موارد09023393831
1400/3/26فاطمهدرویشدکترای تخصصی دارو سازیبرق4سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهکاوهصبح 
1400/3/25مرضیه طالبیکارشناس داروسازیلیسانس ریاضی12 سال شبانه روزیانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانهمه موارد09332995251
1400/3/25ریحانه ابوالحسنی لیسانسروان شناسی 4 سال انجمن داروسازانداروخانهامادگاهصبح09390530276
1400/3/24مهدی گلشاهی دکترای تخصصی دارو سازیبرق5انجمن داروسازانداروخانهاصفهانشب09162308556
1400/3/24مرضیهشیخیلیسانسصنایع غذایی انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکز شهرهمه موارد0913 819 2820
1400/3/24محمدرضااسدیدکترای عمومی داروسازیلیسانس میکروبیولوژی۳سال و ۶ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1400/3/22حمیدکمالیدکترای تخصصی دارو سازیشش4 سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانعصر 
1400/3/17رضواناصغریلیسانسامور بانکی3ماهانجمن داروسازانداروخانه-احمد ابادبزرگمهر-شیخ صدوق-دروازه شیراز-صبح و عصر-
1400/3/17محمدتوکلیدیپلمحسابداری4انجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر09300149483
1400/3/13ناصرگل محمدیکارشناس داروسازیمهندسی صنایع غذایییک سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد 
1400/3/8فاطمهمیرزاییلیسانسمدیریت جهانگردی۱ سال و ۵ ماهانجمن داروسازانداروخانهمرکز شهرصبح و عصر۰۹۱۶۲۸۴۰۷۷۱
1400/3/7هاجرخاورکارشناس داروسازیفوق لیسانس مهندسی کامپیوتر7سال و دوماه شبانه روزیانجمن داروسازانداروخانه823023صبح و عصر09137407299
1400/3/5علیرضابندیلیسانسزبان 20انجمن داروسازانداروخانهاصفهان -شاهین شهر-برخوارهمه موارد09132653397
1400/3/4پریسامرادیدیپلمادبیاتکاراموزی دوماهانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح۰۹۳۷۸۵۲۲۱۹۴
1400/3/1ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیحُسابداری۱۰سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان بهارستانصبح و عصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/2/30نرگسایدرلیسانسروانشناسی۳سالانجمن داروسازانداروخانهحکیم نظامی_شمس آبادی_سه راه سیمین_صبح09136755545
1400/2/20پریانحیدریدیپلمتجربی۴سالانجمن داروسازانداروخانهملکشهر.کاوه.رباط.بهارستان غربی.توحیدمیانی‌صبح و عصر0313333333
1400/2/17پریساسقائی نیادکترای تخصصی دارو سازیگرافیک۴ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکزاصفهانصبح۰۹۱۳۴۰۶۹۸۶۰
1400/2/13مهرشادقوامیفوق لیسانسالکترونیک۳سالانجمن داروسازانداروخانهزرینشهر و فولادشهرهمه موارد۰۹۱۳۰۱۴۴۵۲۵
1400/2/9ابراهیم رضاییکارشناس داروسازیحسابداری۱۰سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان بهارستانصبح و عصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/2/6محسنزمانیفوق لیسانسعلوم تربیتی8انجمن داروسازانداروخانهاصفهان وحومههمه موارد09132944556
1400/2/1زهراحسین پورلیسانسشیمی دارویی۶ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهان و مرکز شهر همه موارد03136516717
1400/1/30حسینحدادیکارشناس داروسازیدیپلم ۱۲سالدیگر مراکزصنعت يا داروخانهاصفهان و شاهین شهرصبح و عصر 
1400/1/28حمیدبشیری کارشناس داروسازیفوق دیپلم کامپیوتر4 سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانعصر و شب 
1400/1/28علیرحیمیدیپلماااتنتنانجمن داروسازانصنعت يا داروخانههمهصبح91312۸۷۰۹۱
1400/1/14رضا مردانی دکترای تخصصی دارو سازیمهندسی ایتی 98الی 1400انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهفولادشهرواصفهان حومههمه موارد09130762623
1400/1/14ساراباقری دکترای تخصصی دارو سازیدیپلم 91 الی 1400انجمن داروسازانداروخانهفولادشهرواصفهان حومهصبح و عصر09902448707
1400/1/11مهنازاستادیفوق لیسانسارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهترجیحا سمت جنوب اصفهانصبح۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1400/1/9مرضیه زهیری کارشناس داروسازیمدیریت یکسال و سه ماهانجمن داروسازانداروخانههمه جا صبح۳۵۲۴۴۴۱۳
1399/12/29حسینخندانیکارشناس داروسازیکارشناسی نفت۶ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانهمه موارد09176457356
1399/12/23ریحانهافسردیردیپلممیکروبیولوژیندارمانجمن داروسازانداروخانهلاله صبح۳۵۵۶۹۲۷۹
1399/12/23علیرحمتیکارشناس داروسازیحسابداری۶ سالانجمن داروسازانداروخانهمحدوده اصفهانعصر و شب09375470817
1399/12/14علیرضابندیکارشناس داروسازیزبان انگلیسی18انجمن داروسازانداروخانهبرخوار اصفهان شاهین صبح09132653397
1399/12/13امیدنیکپورلیسانسفناوری اطلاعات۸ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانهمه موارد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
1399/12/11مرضیه زهیری کارشناس داروسازیمدیریت یکسال و سه ماهانجمن داروسازانداروخانهجی پروین بزرگمهر سروصبح۳۵۲۴۴۴۱۳
1399/12/5محسنزمانیفوق لیسانسعلوم تربیتی8انجمن داروسازانداروخانهاصفهان وحومهعصر و شب38587602
1399/12/5نازیلادادخواهفوق لیسانسصنایعندارم جهت کارآموزیانجمن داروسازانداروخانهاصفهان مرکز شهرعصر۰۹۳۷۴۹۱۶۷۱۷
1399/12/5مژگانحدادیفوق لیسانسشبکه کامپیوتر۴ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهفرقی نداردعصر09339239751
1399/12/3عطیه همتیان دیپلممدیریت مالی۶ ماهانجمن داروسازانداروخانهابن سینا تا مدرس کاوه تا فلاطوریعصر۰۹۳۶۰۲۳۸۶۹۹
1399/11/25محمدمعروفیفوق دیپلمنرم افزاردوسالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان همه موارد۰۹۳۵۱۶۳۲۴۲۵
1399/11/20مهنازاستادیفوق لیسانسارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهترجیحا سمت جنوب اصفهانصبح۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1399/11/8عاطفه یزدانی دکترای تخصصی دارو سازیکارشناسی روان شناسی به تازگی مدرک تکنسین گرفته ام انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان همه موارد03133321661
1399/11/1مهنازاستادیکارشناس داروسازیارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهسمت جنوب اصفهانصبح۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1399/10/30نداامجدیکارشناس داروسازیمدیریت بازرگانی۳ سالانجمن داروسازانداروخانهشاهین شهرصبح و عصر۰۹۱۳۰۶۱۸۹۶۶
1399/10/25محدثه آقابزرگیدیپلممهندسی پزشکیندارم انجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر۰۳۱۳۴۵۰۶۵۲۱
1399/10/20رهاموحديکارشناس داروسازیدانشجو ي دكتري دامپزشكيندارمانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان خيابان رودكيهمه موارد٠٣١٣٧٨٦٢٠٩٣
1399/10/19محسنزمانیکارشناس داروسازیعلوم تربیتی7انجمن داروسازانداروخانهاصفهان همه موارد38587602
1399/10/16مهنازاستادیکارشناس داروسازیارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهسمت جنوب اصفهانصبح۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1399/10/12حسناصلانیدکترای تخصصی دارو سازیریاضی و فیزیکیک سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان /نجف ابادهمه موارد 
1399/10/8احمدرضانوروزیفوق لیسانسHSE6انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانهمه موارد09137532528
1399/10/1فرزانهظاهریلیسانسمدیریت بازرگانییک سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکز شهرصبح و عصر08131268961
1399/9/27مرضیه ساداتشیرزادیکارشناس داروسازیکارشناسی حسابداریداروخانه جاویدان.مدنیانجمن داروسازانداروخانهفلاورجان.کلیشادصبح و عصر09134231553
1399/9/27امیدنیکپوردکترای تخصصی دارو سازیفناوری اطلاعات۸سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد.........
1399/9/26مریممعیندیپلمکامپیوتر16 سالانجمن داروسازانداروخانهپل رباط اصفهانصبح33340321
1399/9/26ابراهیم رضاییدکترای تخصصی دارو سازیحسابداری۱۰سالانجمن داروسازانصنعتاصفهان بهارستانصبح و عصر 
1399/9/25صمد ویسیدکترای عمومی داروسازیدانشجوی داروسازی6سالانجمن داروسازانداروخانهسپاهان شهر تا آمادگاعصر0
1399/9/25ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیحسابداری۸سالانجمن داروسازانصنعتبهارستان اصفهانعصر۳۶۸۲۸۴۸۶
1399/9/20المیراصفیلیسانسمدیریت بازرگانی۵سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر۳۷۷۷8324
1399/9/18محمدرضااسدیکارشناس داروسازیمیکروبیولوژی۳سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهان.خانه اصفهان.همه موارد09919085927
1399/9/15آزادهفرهادیفوق لیسانسعلوم تربیتی۳سالانجمن داروسازانداروخانهبزرگمهر. هشت بهشت. چهارباغ بالاصبح و عصر03136636337
1399/9/12مهنازگودرزیلیسانسبیوشیمی6سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانهمه موارد32206498
1399/9/9اشرف ساداتهاشمیکارشناس داروسازیحسابداریداردانجمن داروسازانداروخانهداروخانههمه موارد09130194075
1399/9/9علیپگاهیلیسانسمهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر1 سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهپروین ، دشتستان ، شیخ طوسی و ...عصر و شب03135814624
1399/8/28افسانهتیموریدکترای تخصصی دارو سازیکارشناسی کامپیوتر۶ سالانجمن داروسازانداروخانهمرکز شهرصبح و عصر۳۴۳۵۳۸۰۰
1399/8/25فرزانهظاهریلیسانسمدیریت بازرگانییک سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهبهارستانصبح و عصر08131268961
1399/8/24محبوبهمحمد زادهدکترای تخصصی دارو سازیتجربیبیمارستان و داروخانه روزانه 3سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر 
1399/8/24حدیثبیاتیدکترای تخصصی دارو سازیحسابداریبیمارستان و شبانه روزی وداروخانه روزانه6سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر 
1399/8/15علیکریمیفوق لیسانسمهندسی صنایعیک ماهانجمن داروسازانداروخانهشهر اصفهانهمه موارد09132294438
1399/8/14صدیقهموسویدیپلمعلوم تجربییک سالانجمن داروسازانداروخانهشهرضاصبح و عصر09130812590
1399/8/11فاطمهمحمدیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس روانشناسی۳ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد03152482114
1399/8/10جوادمختارزادگانلیسانسحقوق ۵سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان یا خمینی شهرهمه موارد۰۹۱۳۷۴۱۰۴۴۳
1399/8/8محمدرضااسدی دکترای تخصصی دارو سازیزیست سلولی میکروبیولوژی3 سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1399/8/6نوشین روح الامین کارشناس داروسازیلیسانس مدیریت بازرگانی ۲سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر 

تبلیغات

ارتباط با ما

اصفهان ، کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی ، حد فاصل چهار راه پیروزی و خیابان جی ، بعد از ورزشگاه شهید خرازی ، کوچه ابوذر (51) ، پلاک (5)
تلفاکس : 32662392 - 031
[اطلاعات بیشتر]