:: لیست دانشجویان داروسازی

تاريخ ثبتنامنام خانوادگیمدرك تحصيليرشته تحصيليدانشگاه140 واحد درسیکارآموزی 2نامه از دانشکده داروسازیمحل جغرافيايي مورد تقاضامتقاضي اشتغال درشيفت مورد تقاضاشماره تلفن تماسپست الكترونيك
1401/11/16پژمانغیبیدکترای تخصصی دارو سازیدکتری داروسازیمجارستانگذرانده امگذرانده امندارماصفهانصنعت يا داروخانههمه موارد۰۹۹۶۳۷۶۲۳۰۱pejman.gheybi@gmail.
1401/8/22بهارهمرتضویدکترای عمومی داروسازیداروسازییزدگذرانده امگذرانده امدارمشمس ابادیداروخانهصبح  
1401/6/10فاطمهبندگانیدکترای عمومی داروسازیداروسازیعلوم پزشکی یزدگذرانده امگذرانده امدارماصفهانداروخانهصبح09372890777f_bandegani@yahoo.co
1401/6/3محمد سبحانصادقی دکترای تخصصی دارو سازیفارماسیوتیکس تهرانگذرانده امگذرانده امدارماصفهانصنعت يا داروخانههمه موارد0313558799 
1401/6/1نیوشاآقاییدکترای عمومی داروسازیداروسازیدانشگاه علوم پزشکی اصفهانگذرانده امگذرانده امدارمبهارستان و سپاهان شهداروخانهعصر Niusha.aghaee@yahoo.
1401/4/7احسانزارع بیدکیدکترای عمومی داروسازیداروسازیاصفهانگذرانده امگذرانده امندارماستان اصفهانداروخانهعصر و شب۰۹۲۰۳۱۰۳۱۲۴Zarebidakiehsan@gmai
1401/2/26نیلوفر الساداتمیراثیدکترای عمومی داروسازیداروسازیاصفهانگذرانده امگذرانده امدارمفرق نمیکند.داروخانهصبح Nil.mirasi@gmail.com
1400/12/10فاطمهبندگانیدکترای عمومی داروسازیداروسازیشهید صدوقی یزدگذرانده امگذرانده امدارماصفهانداروخانهعصر03132607533f_bandegani@yahoo.co
1400/12/6مرضیهصادقی پوردکترای عمومی داروسازیداروسازیعلوم پزشکی اصفهانگذرانده امگذرانده امدارمنجف ابادداروخانهعصر۰۹۱۳۷۱۰۲۱۷۴ 
1400/11/17مهشید خلیلیدکترای عمومی داروسازیداروسازیعلوم پزشکی یزدگذرانده امگذرانده امدارماستان اصفهان صنعت يا داروخانههمه موارد03142644487mahshid.khalili@yaho
1400/11/16مهدیسودمندیدکترای عمومی داروسازیداروسازیعلوم پزشکی اصفهانگذرانده امگذرانده امدارماصفهانداروخانهعصر و شب09134559768mahdisoudmandi@gmail

تبلیغات

ارتباط با ما

اصفهان ، کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی ، حد فاصل چهار راه پیروزی و خیابان جی ، بعد از ورزشگاه شهید خرازی ، کوچه ابوذر (51) ، پلاک (5)
تلفاکس : 32662392 - 031
[اطلاعات بیشتر]