:: لیست داروخانه های متقاضی نیروی کار

تاريخ ثبتنام داروخانهنام و نام خانوادگي مؤسسمدرك تحصيلي موردنيازشرايط شغليشيفت مورد تقاضاآدرس داروخانه شماره تلفن تماس
1400/7/30دکتر والاهمتدکتر والاهمتتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخ رزمندگان09134752879
1400/7/29دکتر عباسییحیی عباسیتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخ شیخ مفید09133076115
1400/7/28دکتر مصلحی مصلحیتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شباصفهان خیابان فلاطور09133062378
1400/7/27دکترنظری نجف ابادفرهادنظریدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبحدرمانگاه خانواده03142642154
1400/7/27دکتر خرمیاحمدرضا خرمیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصردروازه شیراز09131131318
1400/7/25داروخانه همایونسید محمد میردامادیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصر و شبخ‌ امام شمالی03133677944
1400/7/21دکتر خدارحمیدکتر خدارحمیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحخیابان آمادگاه09133089019
1400/7/21دکتر فریدزادگانمحمد حمید فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/7/21دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ امام خمینی۰۹۱۳۳۱۸۶۲۵۲
1400/7/18دکتر عباسیعباسیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتهمه مواردخ شیخ مفید09133076115
1400/7/18دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/7/17دکتر گرجی آمادگاهدکتر علی گرجیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخیابان آمادگاه32225703
1400/7/17بیمارستان مبارکهدکتر رضا آملیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصرمبارکه صفایه 09139290931
1400/7/12دکتر شریفیاندکتر شریفیاندکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحخیابان کهندژ09131093287
1400/7/10دکتربدریانعلی بدریاندکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبحخیابان وحید031311900
1400/7/9دکتر فریدزادگانمحمد حمید فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/7/7دکتر قدرت نمامهرناز قدرت نمادانشجوی داروسازینيمه وقتعصرچهار راه وفایی۰۹۱۳۱۱۷۴۴۸۶
1400/7/6دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ امام خمینی۰۹۱۳۳۱۸۶۲۵۲
1400/7/3کیوان اسفرجانبهزاد برومنددکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتصبحاسفرجان میدان کشاورز09136972477
1400/6/28دکتر برزمهریدکتر علی برزمهریتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخیابان نشاط 32224756
1400/6/28دکتر شیبانیحمیدرضاشیبانیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصرمیمه09121355604
1400/6/24دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/6/24دکترعباسیاندکترعباسیاتتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شباصفهان خ امام خمینی 09133186252
1400/6/23دکتر برزمهریدکتر علی برزمهریدکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصرخیابان نشاط 32224756
1400/6/21دکتر خرمیاحمدرضا خرمیتکنسین دارویینيمه وقتهمه موارددروازه شیراز۰۹۱۳۱۱۳۱۳۱۸
1400/6/21دکتر خرمیدکتر احمدرضا خرمیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتهمه موارددروازه شیراز ۰۹۱۳۱۱۳۱۳۱۸
1400/6/21دانشمندشیوادانشمنددکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبحخ همدانیان09128700487
1400/6/20دکتر مصلحیامیرحسین مصلحیتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداصفهان خ فلاطوری 09133062378
1400/6/19دکتر شریفیاندکتر شریفیاندکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتصبحخ کهندژ09131093287
1400/6/18دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/6/18دکتر برزمهریدکتر علی برزمهریتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخیابان نشاط 32224756
1400/6/16یحییعباسیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبحخ شیخ مفید09133076115
1400/6/14دکتر ملاطاهریعبداله ملا طاهریدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرالیگودرز43344421
1400/6/13دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگاندکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصر و شبخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/6/13دکتر عباسییحیی عباسیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتهمه مواردخ شیخ مفید۳۶۶۳۷۹۷۰
1400/6/13دکتر فرید زادگاندکتر فرید زادگانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخیابان شیخ مفید شرقی۳۶۶۴۰۹۸۶
1400/6/11دکتر مصلحی امیرحسین مصلحی تکنسین داروییتمام وقتصبح و عصراصفهان خیابان فلاطور09133062378
1400/6/11دکتر امینیامین امینیتکنسین دارویینيمه وقتعصرفلاورجان۰۹۱۰۹۰۹۶۸۶۰
1400/6/10دکتر آزاده مقدسآزاده مقدسدانشجوی داروسازیتمام وقتصبح و عصرخیابان چهارباغ بالا 36641022
1400/6/9داروخانه دکتر امامیسپهر امامیتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردبهارستان۳۶۸۱۰۶۹۳
1400/6/9دکتر رضایی هشت بهشتدکتر منصوررضاییدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصربزرگمهر ابتدای هشت ب09133043648
1400/6/8بعثت دکتر حسینی بالامتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شبخ جی بعدازرجایی35210472
1400/6/8بیمارستان حضرت زهرابیمارستاندکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبح و عصرخیابان زینبیه35520012
1400/6/7دکتر صادقیپروانه صادقیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ شریعتی 9131265072
1400/6/7دکتر برزمهریدکتر علی برزمهریتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصراصفهان خ نشاط۳۲۲۲۴۷۵۶
1400/6/6دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/6/5دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ امام خمینی۰۹۱۳۳۱۸۶۲۵۲
1400/6/4دکتر نیک عملمجتبی نیک عملتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخیابان خاقانی 36273846
1400/6/2دکتر قدرت نمامهرناز قدرت نماتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرچهار راه وفایی۰۹۱۳۱۱۷۴۴۸۶
1400/6/2دارخانه دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شبخ امام خمینی ۳۳866538
1400/6/2داروخانه دکتر صدیقیمحمد جواد صدیقی تکنسین داروییتمام وقتهمه مواردکهریزسنگ بلوار ولیعص03142325789
1400/5/31خوارزمیفرشته خزدوزدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصر خیابان جابرانصاری ۰۹۱۳۳۰۹۵۶۹۴
1400/5/30دکتر سعیدیفهیمه سعیدیتکنسین دارویینيمه وقتصبح و عصرمرداویج09134200566
1400/5/30بیمارستان حضرت زهرابیمارستان دکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرخیابان زینبیه 35520012
1400/5/30دکتر اعتباریمحمود اعتباریدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصراصفهان، خیابان لاهور09125154823
1400/5/30دکتر عباسیاندکترعباسیانتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شبخ امام خمینی03133866538
1400/5/23داروخانه دکتر صدقیدکتر شهرام صدقیتکنسین دارویینيمه وقتعصراصفهان-خ حسین اباد03136216094
1400/5/20دکتر فردوسیدکتر مینا فردوسیتکنسین دارویینيمه وقتعصرخیابان لاله شمالی۰۹۱۳۲۰۳۲۴۸۷
1400/5/17کیمیا شاهین شهردکتر بدخشیان تکنسین داروییتمام وقتهمه مواردشاهین شهر عطار345224577
1400/5/16بیمارستان حضرت زهرابیمارستان تکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخ زینبیه 35520012
1400/5/13دکتر جزینیمحمد باقر جزینیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصردرچه03133763939
1400/4/27دکترنظری نجف اباددکترفرهادنظریدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحدرمانگاه خانواده09133314391
1400/4/25 دکتراحسان پورعباسغلی احسان پورتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداتشگاه سه راه وحدت 0
1400/4/24دکتر فریده محمدیانفریده محمدیانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردسپاهان شهر 09913880653
1400/4/24داروخانه دکتر ناصریزبیده ناصریتکنسین دارویینيمه وقتصبحخیابان سپهسالار35267367
1400/4/22دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین دارویینيمه وقتشبخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/4/21دکتر انصاریفاطمه انصاریدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتصبح و عصر اسلام آباد و قورتان09367925139
1400/4/19داروخانه بوعلی محمدکاظم نکوئیدانشجوی داروسازیتمام وقتصبح و عصرزرین شهر03152222381
1400/4/19دكتر شقايق ترابيدكتر ترابيتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ شيخ مفيد غربي٣٦٦٣٤٧٣٥
1400/4/19 دکتر پورابوطالبپورابوطالبتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردابتدای خ کهندژ09132080871
1400/4/16دکترنظریدکتر فرهادنظریدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحنجف اباددرمانگاه خا42642154
1400/4/7داروخانه دکتر عزمیاندکتر عزمیاندانشجوی داروسازینيمه وقتعصربهارستان میدان ولیع09133136306
1400/4/6شبانه روزی سپهرمحبوبه خسروی نژاددکترای عمومی داروسازینيمه وقتشبخیابان وحید میانی36242481
1400/4/6دکتر خالقینفیسه خالقی دکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصرفلاورجان . گارماسه.09126178037
1400/4/3داروخانه دکتر دهقانیمعصومه دهقانیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحفلاورجان خ طالقانی جنب بانک صادرات37425045
1400/4/2دکتر ذوالفقاریدکتر بهزاد ذوالفقاریدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتهمه مواردخ لاله03134701927
1400/4/1داروخانه بیمارستان چبیمارستان چمران تکنسین داروییتمام وقتعصر و شبداروخانه بیمارستان چ۰۳۱۵۲۴۴۵۲۴۳

تبلیغات

ارتباط با ما

اصفهان ، کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی ، حد فاصل چهار راه پیروزی و خیابان جی ، بعد از ورزشگاه شهید خرازی ، کوچه ابوذر (51) ، پلاک (5)
تلفاکس : 32662392 - 031
[اطلاعات بیشتر]