:: لیست مسئولین فنی متقاضی شغل

تاريخ ثبتنامنام خانوادگیمدرك تحصيليوضعيت تحصيلينوع پروانهمتقاضي اشتغال درمحل جغرافيايي مورد تقاضاشيفت مورد تقاضاشماره تلفن تماسپست الكترونيك
1402/12/10بهشادبرومنددکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهتوحید ، دروازه شیرازصبح و عصر  
1402/12/7ندیمهحسام پوردکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهجنوب شهر اصفهانصبح و عصر09339484306 
1402/11/26فهیمهمسجدیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهسپاهانشهرمسیرمتروصبح09132147707fmdr768288@gmail.com
1402/11/12وحیدکلوشانیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعتاصفهان و حومهصبح  
1402/11/9الهام السادات حجازی دکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهشهر اصفهان صبح۰۹۱۳۴۰۱۹۴۹۶ 
1402/11/9زهراشفیعی مقدمدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهجنوب اصفهانصبح09131056066@
1402/11/9مرضیهعابدکریمیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهمرکز و شمال اصفهانصبح09398956167Mabed938@gmail.com
1402/11/2نویدایرانپوردکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانهمه موارد09394660400....
1402/10/26محدثهحیدریدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و در حال گذراندن طرحموقتصنعت يا داروخانهاصفهان، خمینی شهرصبح و عصر09135704276mheidari113@gmail.co
1402/10/10علیاحمدیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهانصبح09133655314 
1402/10/2فیروزاصلانیکارشناس داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهان و حومههمه موارد۰۹۹۰۱۹۸۶۳۳۸Pirooz37@yahoo.com
1402/9/27زهرا شفیعی مقدمدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانشب09131056066 
1402/9/27زهراشفیعی مقدمدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهان سپاهانشهربهارصبح09131056066 
1402/9/27الهام السادات حجازی دکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهان صبح۰۹۱۳۴۰۱۹۴۹۶ 
1402/9/22سروشصمیمیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهانصبح و عصر09332648343 
1402/9/14آرشاخباریدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهشهر اصفهانصبح و عصر09134265383@
1402/9/11نویدایرانپوردکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانهمه موارد09394660400....
1402/9/7سیّّده سارا رفیعی پور دکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهزرین شهر و حومه همه موارد09136562416 
1402/8/20صفورابکائی جزیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانعصر و شب09309081902safoorbk@ymail.com
1402/8/13جواداحمدیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهان همه موارد09961545635isacc1380@yahoo.com
1402/8/7علیاحمدیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهانصبح09133655314 
1402/8/1حمید گودرزی دکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهان همه موارد۰۹۱۶۲۰۵۶۱۷۵Dr.hamidgoodarzi37@g
1402/8/1منصورصدّیقدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانه اصفهانصبح و عصر mn.seddigh@gmail.com
1402/7/17ندیمهحسام پوردکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهانصبح و عصر09339484306 
1402/7/9سحر‌شیخدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحموقتصنعت يا داروخانهاصفهان و حومههمه موارد09138720159 
1402/6/13مرضیهعابدکریمیدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و در حال گذراندن طرحدائمداروخانهاصفهانعصر و شب09398956167mabed938@gmail.com
1402/6/11فرزانهخلیلیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهمحدوده کاوهصبح و عصر09367904889fr.kh.bo@gmail.com
1402/6/3فلورازرقانیدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانصبح۰۹۱۳۱۱۹۶۶۲۸.
1402/5/2مریم مسیبیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهشاهین شهرعصر03145303088 
1402/4/15ندیمهحسام پوردکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحموقتصنعت يا داروخانهاصفهانهمه موارد09339484306 
1402/4/11فلورازرقانیدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانصبح۰۹۱۳۱۱۹۶۶۲۸.
1402/3/26پروینطباطباییاندکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهشهر اصفهانهمه موارد  
1402/3/23نفیسهخالقیدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهان و ترجیحا حومهشب۰۹۱۲۶۱۷۸۰۳۷  
1402/3/18سیّده سارا رفیعی پور دکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهزرین شهر و حومه صبح09136562416Noble_R_P@yahoo.com
1402/3/7فلورازرقانیدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهشهراصفهانصبح۰۹۱۳۱۱۹۶۶۲۸.
1402/3/6مرجانباقریدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانعصر۰۹۱۲۰۴۷۲۷۶۸ 
1402/2/29ابوذرتیغ سازدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانصبح و عصر09909387865 
1402/2/24شهریار خدیوی دکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعتاصفهانصبح Shahryar.khadivi@gma
1402/2/17ارمغانبرات پور مقدمدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعتشرق و جنوب اصفهانهمه موارد  
1402/2/15محمد مهدیمحمدیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانهمه موارد  
1402/2/11ندیمهحسام پوردکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهانهمه موارد۰۹۱۷۹۲۸۴۷۸۳ 
1402/2/6محسنآزادمنشدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانهمه موارد  
1402/2/4نویدایرانپوردکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهجنوب شهر اصفهانعصر و شب09101025380....
1402/1/16هاجرنجفیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهدولت آبادصبح۳۴۶۰۴۵۳۰hajarnajafi8465@yaho
1402/1/9حمیدگودرزی دکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهان ،شمال شهر،عصر و شب۰۹۱۶۲۰۵۶۱۷۵ 
1401/12/24شایستهامیندکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحموقتصنعت يا داروخانهشهر اصفهانصبح  
1401/12/23پرهامطهماسبیاندکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهجنوب اصفهانصبح09133177203-
1401/12/22پگاهفتح الله گلدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهانصبح و عصر09384971944pegah_fatollahgol@ya

تبلیغات

ارتباط با ما

اصفهان ، کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی ، حد فاصل چهار راه پیروزی و خیابان جی ، بعد از ورزشگاه شهید خرازی ، کوچه ابوذر (51) ، پلاک (5)
تلفاکس : 32662392 - 031
[اطلاعات بیشتر]