:: لیست مسئولین فنی متقاضی شغل

تاريخ ثبتنامنام خانوادگیمدرك تحصيليوضعيت تحصيلينوع پروانهمتقاضي اشتغال درمحل جغرافيايي مورد تقاضاشيفت مورد تقاضاشماره تلفن تماسپست الكترونيك
1401/11/9فهیمهمسجدیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهسپاهانشهرعصر  
1401/10/28فلورازرقانیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهشهر اصفهان صبح09131196628.
1401/10/20ثمینموسوی ارهنجانیدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحموقتصنعت يا داروخانهجنوب و غرب اصفهان عصر و شب Samin.mousavi@ymail.
1401/10/4ندیمهحسام پوردکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهانهمه موارد  
1401/10/1پگاهفتح الله گلدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهانهمه موارد۰۹۳۸۴۹۷۱۹۴۴ 
1401/9/19نویدایرانپورکارشناس داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانهمه موارد09101025380.....
1401/9/6حمید گودرزی دکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهان ،شمال شهر،صبح۰۹۱۳۴۲۴۰۰۳۸Dr.hamidgoodarzi37@g
1401/9/6مریمعباسیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و در حال گذراندن طرحدائمداروخانه بالای ۶۰ امتیازشب09103314057 
1401/9/5حمید صمصام شریعتدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانعصر و شب  
1401/9/2فلورازرقانیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهترجیحا شرق اصفهان صبح09131196628.
1401/8/30سمیراپورسعیددکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحموقتداروخانهشمس ابادی و امادگاهصبح32334078Samira.poursaeid@gma
1401/8/24ندیمهحسام پوردکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهانصبح09179247830
1401/8/20سحرشیخدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحموقتصنعت يا داروخانهاصفهان و حومههمه موارد09138720159 
1401/8/10فلورازرقانیدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهشهراصفهانصبح۰۹۱۳۱۱۹۶۶۲۸.
1401/7/20علیاحمدیدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهانعصر و شب09133655314 
1401/7/19فلورازرقانیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهشهر اصفهانصبح۰۹۱۳۱۱۹۶۶۲۸..
1401/7/18علیاحمدیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعتاصفهانعصر09133655314 
1401/7/17حمید گودرزی دکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهان همه موارد۰۹۱۳۴۲۴۰۰۳۸Dr.hamidgoodarzi37@g
1401/7/2ندیمهحسام پوردکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحموقتصنعت يا داروخانهاصفهانعصر و شب09179284783 
1401/6/25نفیسهخالقیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحموقتداروخانهاصفهانصبح۰۹۱۲۶۱۷۸۰۳۷  
1401/6/21سپیدهقاسمی دکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحموقتداروخانهاصفهانهمه موارد09136489022 
1401/6/19مارالریش سفید کارشناس داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحموقتداروخانههر جاهمه موارد۰۹۰۲۲۹۰۰۳۱۷Maral-r17@yahoo.com
1401/6/6فائزه طاهری دکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهان همه موارد faezeh.taheri.74@gma
1401/4/16یوسفحیدریدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانعصر و شب03136500507yousefhei544@gmail.c
1401/4/15مریممسیبیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهشاهین شهرعصر۰۹۱۳۱۱۲۲۰۸۹ 
1401/3/29علیسپهردکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانصبح۰۹۳۷۱۷۷۷۵۰۵Ali.sepehr14@yahoo.c
1401/3/26زینبفخاریدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعتاصفهان و حومهصبح09137537233 
1401/3/24پگاهفتح الله گلدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهانصبح و عصر۰۹۲۰۳۳۰۳۴۸۴pegah_fatollahgol@ya
1401/3/7نویدایرانپورکارشناس داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانهمه موارد09101025380 
1401/2/28زهراملکیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهبزرگمهر.آمادگاهعصر و شب۰۳۱۳۲۶۷۷۷۰۶Zahra_maleki23@yahoo
1401/2/25ارمان حیدریدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانعصر و شب09131827195yousefhei544@gmail.c
1401/2/10نعمت الهایزدیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهکل اصفهانصبح09131311124aa
1401/2/4راضیهوطن خواهدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاستان اصفهانهمه موارد۰۹۱۳۲۲۷۴۳۴۸ 
1401/1/20زهراموذنی بیستگانیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و در حال گذراندن طرحموقتصنعتاصفهانصبح Dr.zahramoazeni@gmai
1401/1/7سمیهشبیبدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهجنوب اصفهانهمه موارد۰۹۱۳۳۲۱۰۵۴۲ 
1400/12/19پرهامطهماسبیاندکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانههمه مناطقصبح09133177203 
1400/12/16فاطمهجبار زارعدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهان و حومهصبح و عصر09139077312 
1400/12/9نویدایرانپورکارشناس داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانهمه موارد09101025380.....
1400/12/2پروینطباطبائیاندکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانهمه موارد09134093834 

تبلیغات

ارتباط با ما

اصفهان ، کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی ، حد فاصل چهار راه پیروزی و خیابان جی ، بعد از ورزشگاه شهید خرازی ، کوچه ابوذر (51) ، پلاک (5)
تلفاکس : 32662392 - 031
[اطلاعات بیشتر]